سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

شه بود خورشید و او ماهست و ابن تشریف نور

دایم از خورشدگیرد ماه نور مستعارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - شه  بود خورشید و او ماهست  و ابن  تشریف  نور

ai f,n o,vadn , h, lhisj , hfk javdt k,v

nhdl hc o,van'dvn lhi k,v lsjuhvتعداد ابیات منتشر شده : 251685