سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

شرف ز خلق تو زاید چو از شر اب سرور

کرم ز طبع تو خیزد چو از بحار بخارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - شرف ز خلق تو زاید چو از شر اب سرور

avt c ogr j, chdn ], hc av hf sv,v

;vl c xfu j, odcn ], hc fphv fohvتعداد ابیات منتشر شده : 373712