سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

شرف ز خلق تو زاید چو از شر اب سرور

کرم ز طبع تو خیزد چو از بحار بخارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - شرف ز خلق تو زاید چو از شر اب سرور

avt c ogr j, chdn ], hc av hf sv,v

;vl c xfu j, odcn ], hc fphv fohv


 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630