سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

ز صرف و نحو و بدیع و معانی و امثال

بیان و فقه و اصول و ریاضی و اخبارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - ز صرف و نحو و بدیع و معانی و امثال

c wvt , kp, , fndu , luhkd , hlehg

fdhk , tri , hw,g , vdhqd , hofhv


 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288254