سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

گفتم غزال چشم تو هست از چه شیر مست

گفتا ز بس که شیر دلان را کند شکارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - گفتم  غزال چشم تو هست از چه شیر مست

'tjl ychg ]al j, isj hc ]i adv lsj

'tjh c fs ;i adv nghk vh ;kn a;hvتعداد ابیات منتشر شده : 288239