سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

گفتم به گاه جود عجو لست و بی سکون

گفتا به گاه حلم حمولست و بردبارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - گفتم به گاه جود عجو لست و بی سکون

'tjl fi 'hi [,n u[, gsj , fd s;,k

'tjh fi 'hi pgl pl,gsj , fvnfhvتعداد ابیات منتشر شده : 285739