سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

گفتم قرار هرچه تو بینی به دست اوست

گفت از چه زر ندارد در دست او قرارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - گفتم قرار هرچه تو بینی به دست اوست

'tjl rvhv iv]i j, fdkd fi nsj h,sj

'tj hc ]i cv knhvn nv nsj h, rvhv


 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727