سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

گفتم چه وقت پایهٔ خصمش شود بلند

گفت آن زمان که خاک وجودش شود غبارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - گفتم چه وقت پایهٔ خصمش شود بلند

'tjl ]i ,rj \hdiٔ owla a,n fgkn

'tj Hk clhk ;i oh; ,[,na a,n yfhvتعداد ابیات منتشر شده : 285727