سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

در بهر ملکی ز ایران ملک داری برگزید

تا به فر او نظام ملک ماند برقرارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - در بهر ملکی ز ایران ملک داری برگزید

nv fiv lg;d c hdvhk lg; nhvd fv'cdn

jh fi tv h, kzhl lg; lhkn fvrvhv


 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419