سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

حکمران ملک جم فرمود شاهی را که هست

ملک خواه و ملک بخش و ملک گیر و ملک دارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - حکمران ملک جم فرمود شاهی را که هست

p;lvhk lg; [l tvl,n ahid vh ;i isj

lg; o,hi , lg; foa , lg; 'dv , lg; nhv


 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419