سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

خلعتی ناکرده در بَر کارَدَش پیکی دگر

خلعتی گیتی فروز از خسرو گیتی مدارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - خلعتی ناکرده در بَر کارَدَش پیکی دگر

ogujd kh;vni nv fَv ;hvَnَa \d;d n'v

ogujd 'djd tv,c hc osv, 'djd lnhv


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287574