سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

من مبارکباد آن خلعت هنوزم بر لبست

کاندر آید خلعتی دیگر ز شاه کامگارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - من مبارکباد آن خلعت هنوزم بر لبست

lk lfhv;fhn Hk oguj ik,cl fv gfsj

;hknv Hdn ogujd nd'v c ahi ;hl'hv


 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285442