سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

راست پنداری زری تا فارس در هر منزلی

حاملان خلعت استاده قطار اندر قطارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - راست پنداری زری تا فارس در هر منزلی

vhsj \knhvd cvd jh thvs nv iv lkcgd

phlghk oguj hsjhni rxhv hknv rxhv


 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285429