سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

یارب ای ن خلعت همایون باد براین تاجور

یارب این تشریف میمون باد براین تاجدارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - یارب ای ن خلعت همایون باد براین تاجور

dhvf hd k oguj ilhd,k fhn fvhdk jh[,v

dhvf hdk javdt ldl,k fhn fvhdk jh[nhv


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287600