سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

خنجر برید حنجر او را نکرد شرم

کرد از چه پس برید؟ نپذرفت ازو قضاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - خنجر برید حنجر او را نکرد شرم

ok[v fvdn pk[v h, vh k;vn avl

;vn hc ]i \s fvdn? k\bvtj hc, rqh

تعداد ابیات منتشر شده : 507660