سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قدسی مشهدی

هر آدمی ای به معرفت پی نبرد

ناید عمل تیغ ز انگاره تیغآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قدسی مشهدی - هر آدمی ای به معرفت پی نبرد

iv Hnld hd fi luvtj \d kfvn

khdn ulg jdy c hk'hvi jdyتعداد ابیات منتشر شده : 251642