سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قدسی مشهدی

معنی نکند نشو و نما بی صورت

هر دانه ز پوست می نهد ریشه به خاکآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قدسی مشهدی - معنی نکند نشو و نما بی صورت

lukd k;kn ka, , klh fd w,vj

iv nhki c \,sj ld kin vdai fi oh;تعداد ابیات منتشر شده : 251627