سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قدسی مشهدی

تا کی دنبال نفس سرکش رفتن

دل صاف و پی باده بی غش رفتنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قدسی مشهدی - تا کی دنبال نفس سرکش رفتن

jh ;d nkfhg kts sv;a vtjk

ng wht , \d fhni fd ya vtjk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165