سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قدسی مشهدی

ای جان و جهان، جهان و جان همه ای

یار همه ای و مهربان همه ایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قدسی مشهدی - ای جان و جهان، جهان و جان همه ای

hd [hk , [ihk، [ihk , [hk ili hd

dhv ili hd , livfhk ili hdتعداد ابیات منتشر شده : 285754