سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قدسی مشهدی

ز بس کوه آهن در آن دشت کین

شده ریش، کوهان گاو زمینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قدسی مشهدی - ز بس کوه آهن در آن دشت کین

c fs ;,i Hik nv Hk naj ;dk

ani vda، ;,ihk 'h, cldk


 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644