سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قدسی مشهدی

ز موی سیاه آنکه چیند سفید

کند ناامیدی جدا از امیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قدسی مشهدی - ز موی سیاه آنکه چیند سفید

c l,d sdhi Hk;i ]dkn stdn

;kn khhldnd [nh hc hldn


 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630