سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قدسی مشهدی

با سبک روحان راه عشق باشد همسفر

سایه جان بر تن قدسی گرانی می کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قدسی مشهدی - با سبک روحان راه عشق باشد همسفر

fh sf; v,phk vhi uar fhan ilstv

shdi [hk fv jk rnsd 'vhkd ld ;knتعداد ابیات منتشر شده : 251627