سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قدسی مشهدی

نظر به غنچه کنی با تهی دلی، چه کند

چو گر لاله نشود داغ، مهربان کسی؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قدسی مشهدی - نظر به غنچه کنی با تهی دلی، چه کند

kzv fi yk]i ;kd fh jid ngd، ]i ;kn

], 'v ghgi ka,n nhy، livfhk ;sd?تعداد ابیات منتشر شده : 206556