سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قدسی مشهدی

مدار تخت اگرچه بخت باشد

سعادت بخت را زین تخت باشدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قدسی مشهدی - مدار تخت اگرچه بخت باشد

lnhv joj h'v]i foj fhan

suhnj foj vh cdk joj fhan

 • جستجوی معنی این بیت شعر در سعدی
 • جستجوی سر آنم که گر ز دست برآید در همه ی آثار
 • جستجوی مرغ سحر در سعدی
 • جستجوی گریه در همه ی آثار
 • جستجوی محمد در همه ی آثار
 • جستجوی پس از این گوش در شهریار
 • جستجوی زمستان در همه ی آثار
 • جستجوی وصل در حافظ
 • جستجوی گل در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165