سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قدسی مشهدی

مار طبیعت که ندارد شرنگ

فرق چه زو تا به طناب دو رنگ؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قدسی مشهدی - مار طبیعت که ندارد شرنگ

lhv xfduj ;i knhvn avk'

tvr ]i c, jh fi xkhf n, vk'?تعداد ابیات منتشر شده : 285767