سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قدسی مشهدی

شب همه شب چون هوس می کنند

راه چو کشتی به شکم طی کنندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قدسی مشهدی - شب همه شب چون هوس می کنند

af ili af ],k i,s ld ;kkn

vhi ], ;ajd fi a;l xd ;kkn


 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644