سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قدسی مشهدی

شب همه شب چون هوس می کنند

راه چو کشتی به شکم طی کنندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قدسی مشهدی - شب همه شب چون هوس می کنند

af ili af ],k i,s ld ;kkn

vhi ], ;ajd fi a;l xd ;kkn


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561