سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قدسی مشهدی

خوار به چشم همه کس چون غبار

دیده چو عینک دو، ولی رو چهارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قدسی مشهدی - خوار به چشم همه کس چون غبار

o,hv fi ]al ili ;s ],k yfhv

ndni ], udk; n,، ,gd v, ]ihvتعداد ابیات منتشر شده : 285465