سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

من جان فشاندم از طمع بوسه ای بر او

او توشه ره عدم از من دریغ داشتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - من جان فشاندم از طمع بوسه ای بر او

lk [hk tahknl hc xlu f,si hd fv h,

h, j,ai vi unl hc lk nvdy nhajتعداد ابیات منتشر شده : 206526