سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

چو بوی آشتی در مجلس آید ترک آن مجلس

مرا لازم ز بیم خوی آن گل پیرهن باشدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - چو بوی آشتی در مجلس آید ترک آن مجلس

], f,d Hajd nv l[gs Hdn jv; Hk l[gs

lvh ghcl c fdl o,d Hk 'g \dvik fhan


 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334805