سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

نهفته کرده کمانی به زه که بی خبرند

ز ناوک افکنی آن دو چشم جادویشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - نهفته کرده کمانی به زه که بی خبرند

kitji ;vni ;lhkd fi ci ;i fd ofvkn

c kh,; ht;kd Hk n, ]al [hn,da


 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334776