سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

به دو روزه وصلی باقی چه امید محتشم را

که بریده بیم هجرش رگ جان به پیش دستیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - به دو روزه وصلی باقی چه امید محتشم را

fi n, v,ci ,wgd fhrd ]i hldn lpjal vh

;i fvdni fdl i[va v' [hk fi \da nsjdتعداد ابیات منتشر شده : 249953