سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

از ثبات خیمه گاه دشمن آرا که نه ای

روی دریا نیست پر از خیمه های بی طنابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - از ثبات خیمه گاه دشمن آرا که نه ای

hc efhj odli 'hi nalk Hvh ;i ki hd

v,d nvdh kdsj \v hc odli ihd fd xkhfتعداد ابیات منتشر شده : 206526