سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

به شرح حسن وفایش که شیوهٔ ابدیست

نه عمر نوح وفا می کند نه طی لسانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - به شرح حسن وفایش که شیوهٔ ابدیست

fi avp psk ,thda ;i ad,iٔ hfndsj

ki ulv k,p ,th ld ;kn ki xd gshk


 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی دختر در فردوسی
 • جستجوی معنی بیت اول در انوری
 • جستجوی به چه کارآیدت ز گل طبقی از گلستان من ببر ورقی در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331658