سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

به شرح حسن وفایش که شیوهٔ ابدیست

نه عمر نوح وفا می کند نه طی لسانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - به شرح حسن وفایش که شیوهٔ ابدیست

fi avp psk ,thda ;i ad,iٔ hfndsj

ki ulv k,p ,th ld ;kn ki xd gshkتعداد ابیات منتشر شده : 373712