سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

ز قدسیمبران بزم او عجب چمنی است

که نخل هاش چمانند و سروهاش روانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - ز قدسیمبران بزم او عجب چمنی است

c rnsdlfvhk fcl h, u[f ]lkd hsj

;i kog iha ]lhkkn , sv,iha v,hk


 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727