سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

میرزا سلمان سلیمان زمان فخر زمین

پایهٔ دین و دول سرمایهٔ امن و امان



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - میرزا سلمان سلیمان زمان فخر زمین

ldvch sglhk sgdlhk clhk tov cldk

\hdiٔ ndk , n,g svlhdiٔ hlk , hlhk


 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285429