سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

برخی از اوصاف او در آصف بن برخیاست

زان که از کرسی نشین فرقت تا کرسی نشانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - برخی از اوصاف او در آصف بن برخیاست

fvod hc h,wht h, nv Hwt fk fvodhsj

chk ;i hc ;vsd kadk tvrj jh ;vsd kahkتعداد ابیات منتشر شده : 285455