سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

از پی گنجایش برخاست دیوار حجاب

از میان چار دیوار مکان و لامکانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - از پی گنجایش برخاست دیوار حجاب

hc \d 'k[hda fvohsj nd,hv p[hf

hc ldhk ]hv nd,hv l;hk , ghl;hkتعداد ابیات منتشر شده : 285455