سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

بی طلب حاضر شود چون خوردنیهای بهشت

بر سر خوان نوالش هرچه آید در گمانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - بی طلب حاضر شود چون خوردنیهای بهشت

fd xgf phqv a,n ],k o,vnkdihd fiaj

fv sv o,hk k,hga iv]i Hdn nv 'lhk


 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285429