سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

عرشیان آیند اگر بهر تواضع بر زمین

خسروان را آستین بوسند و او را آستانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - عرشیان آیند اگر بهر تواضع بر زمین

uvadhk Hdkn h'v fiv j,hqu fv cldk

osv,hk vh Hsjdk f,skn , h, vh Hsjhk


 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی الف در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419