سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

خلعتی کایزد به قد کبریای او برید

در زمان شاه عالی همت حاتم زمانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - خلعتی کایزد به قد کبریای او برید

ogujd ;hdcn fi rn ;fvdhd h, fvdn

nv clhk ahi uhgd ilj phjl clhk


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586