سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

بر سر تشریح تاجی فرق گوهرهای فرد

با کمر در جوهراندوزیش دعوی در میانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - بر سر تشریح تاجی فرق گوهرهای فرد

fv sv javdp jh[d tvr ',ivihd tvn

fh ;lv nv [,ivhkn,cda nu,d nv ldhkتعداد ابیات منتشر شده : 285754