سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

بر هر که تافت رنگ تمرد درو نیافت

خورشید طالعش که ظفر راست توامانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - بر هر که تافت رنگ تمرد درو نیافت

fv iv ;i jhtj vk' jlvn nv, kdhtj

o,vadn xhgua ;i ztv vhsj j,hlhkتعداد ابیات منتشر شده : 331673