سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

ای فدایت هرچه موجود است در روی زمین

وی نثارت هرچه موقوفست در بطن زمانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - ای فدایت هرچه موجود است در روی زمین

hd tnhdj iv]i l,[,n hsj nv v,d cldk

,d kehvj iv]i l,r,tsj nv fxk clhk


 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644