سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

لطیف طبع و زکی فطرت و صحیح ذکا

دقایق آگه و روشن دل و حقایق دانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - لطیف طبع و زکی فطرت و صحیح ذکا

gxdt xfu , c;d txvj , wpdp b;h

nrhdr H'i , v,ak ng , prhdr nhkتعداد ابیات منتشر شده : 327384