سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

آن چه او گفت در طریق حساب

بود تاریخ فوت میر همانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - آن چه او گفت در طریق حساب

Hk ]i h, 'tj nv xvdr pshf

f,n jhvdo t,j ldv ilhkتعداد ابیات منتشر شده : 327396