سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

هر مصرع ازین سه بیت غراست

تاریخ وفاتش ای سخندانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - هر مصرع ازین سه بیت غراست

iv lwvu hcdk si fdj yvhsj

jhvdo ,thja hd soknhk


 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630