سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

در سایهٔ چتر پادشاهی

جولان ده باد پای شاهیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - در سایهٔ چتر پادشاهی

nv shdiٔ ]jv \hnahid

[,ghk ni fhn \hd ahidتعداد ابیات منتشر شده : 364441