سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

بر آب روان بخت روانت ملکا

قادر شده چو بخت جوانت ملکاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - بر آب روان بخت روانت ملکا

fv Hf v,hk foj v,hkj lg;h

rhnv ani ], foj [,hkj lg;h

تعداد ابیات منتشر شده : 510165