سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

گفتم که چو از بند گشایش باشد

زین بند مگر مرا رهایش باشدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - گفتم که چو از بند گشایش باشد

'tjl ;i ], hc fkn 'ahda fhan

cdk fkn l'v lvh vihda fhan

تعداد ابیات منتشر شده : 478496