سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

هر در که لبت در صدف گوشم ریخت

هجران توام ز دیدگان بیرون کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - هر در که لبت در صدف گوشم ریخت

iv nv ;i gfj nv wnt ',al vdoj

i[vhk j,hl c ndn'hk fdv,k ;vn

تعداد ابیات منتشر شده : 478361