سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

کارم همه جز مهر تو دلجوی نبود

واندر دل من ز مهر تو بوی نبودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - کارم همه جز مهر تو دلجوی نبود

;hvl ili [c liv j, ng[,d kf,n

,hknv ng lk c liv j, f,d kf,n

تعداد ابیات منتشر شده : 478451